W czwartek, 21 marca, w sali kameralnej ratusza odbyła się pierwsza, ale na pewno nie ostatnia konferencja dot. mieszkalnictwa wspomaganego.

Obserwuj nas:

Termin konferencji, 21 marca, został wybrany nieprzypadkowo. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, nazywany też Dniem Kolorowej Skarpetki. Data (21-03) nawiązuje do występującego u osób z zespołem Downa trzeciego chromosomu w ich dwudziestej pierwszej parze.

Na konferencji, zorganizowanej przez spółkę non-profit Domy Keramzytowe ze Zduńskiej Woli, stowarzyszenie Tkalnia oraz zduńskowolski MDK, poruszono temat bardzo ważny, choć jeszcze prawie nieistniejący w publicznej świadomości. Mowa o mieszkalnictwie wspomaganym – czyli rozwiązaniu pozwalającym „wprowadzić” do społeczeństwa osoby zmagające się lub zagrożone wykluczeniem.

Od 2017 roku w Zduńskiej Woli funkcjonuje mieszkanie chronione, mieszczące się w bloku przy ulicy Szkolnej 10.

1 listopada 2023 roku zmieniły się jednak przepisy dla podmiotów prowadzących mieszkania chronione. Zobowiązują je do przekształcenia tych mieszkań w mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane najpóźniej do końca kwietnia 2024r.

Czym różni się mieszkanie chronione od wspomaganego czy treningowego?

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych​ ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola. ​Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla wymienionych osób​ z niepełnosprawnością. Jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieka specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione stwarza warunki samodzielnego funkcjonowania​ w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.​

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu mieszkańca.​ Prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym ustalone jest w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja stanowi podstawę do zameldowania na pobyt czasowy. Wydaje się ją na okres trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia​ do jednego roku. W indywidualnych przypadkach pobyt w mieszkaniu chronionym może zostać przedłużony do dwóch lat.​

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną​ oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności​ w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.​

W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną​ oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania​ lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.​

z prezentacji Krzysztofa Bejmerta, MOPS-COS w Zduńskiej Woli

Konferencja ma rozpocząć nie tylko debatę, ale też działania

Panelistami na tej konferencji zostali ludzie, którzy albo sami doświadczyli podobnych problemów, albo na co dzień się z nimi stykają. Swoje wystąpienia mieli:
– Ewa Sobocińska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli,
– Krzysztof Bejmert – dyrektor MOPS-COS w Zduńskiej Woli,
– Przemysław Suligorski – łódzki oddział PFRON,
– Piotr Kołba,
– Marta Rubajczyk – pomysłodawczyni konferencji,
– Maciej Misiewicz – Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Piękny Świat”,
– Henryka Sokołowska – Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.

Następnie na scenie wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy stowarzyszeniu Tkalnia. Przedstawili spektakl „Nasze miejsce na ziemi” oraz wręczyli przybyłym na konferencję po symbolicznej parze skarpet.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny „Obawy, Nadzieje, Perspektywy”, w którym wzięli udział: Marta Rubajczyk, Dorota Walczak, Irena Witkowska, Magda Kołodziejska, Anna Krol, Anna Zajda-Czapińska, Karolina Jonczyk i Paweł Perdek.

Zarówno występujący w roli prelegentów, jak i przybyli uczestnicy konferencji, mają nadzieję, że uda się stworzyć w Zduńskiej Woli nie tylko mieszkania wspomagane. Ideą, z którą wyszła pomysłodawczyni spotkania, jest całe osiedle takich domów, na którym to osoby pełnosprawne „przenikałyby się” z osobami wdrażającymi się do społeczeństwa.

Posłuchać o możliwościach zdobycia dofinansowań do inwestycji, obowiązujących przepisach czy rozwiązaniach już funkcjonujących, przyszły nie tylko osoby ze Zduńskiej Woli, ale również ościennych (i nie tylko) powiatów.

Organizatorzy są przekonani, że wspólnymi siłami uda się stworzyć w Zduńskiej Woli rzeczy, które przysłużą się nie tylko tym potrzebującym pomocy, ale całej lokalnej społeczności.

zdjęcia: mojazdunskawola.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: