Zduńska Wola otrzyma unijną dotację na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. To dokument, pozwalający analizować jak miasto ma się przygotować do zmian klimatycznych.

Obserwuj nas:

Samorząd otrzymał dotację na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. To ponad 100 tys. zł, jakie zostaną przeznaczone między innymi na przeprowadzanie analiz, ale także na zapewnienie szerokiego udziału mieszkańców w przygotowaniu opracowania.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA) jest dokumentem strategicznym zawierającym charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich. Wpisanie do planu przedsięwzięć adaptacyjnych ma umożliwić pozyskanie funduszy na ich realizację.

W Polsce od 2022 roku obowiązuje Krajowa Polityka Miejska 2030 – dokument, który kładzie nacisk na, między innymi, rozwój tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. To sieć terenów pokrytych roślinnością lub wodą oraz rozwiązań bazujących na funkcjach przyrodniczych. Wdrażaniu tych zadań ma służyć także tworzenie właśnie Miejskich Planów Adaptacji.

Rząd planuje w trzecim kwartale 2024 r. przyjąć rozwiązania, które nałożą na miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys. osób obowiązek opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko pozwoli na wykonanie analiz, które pozwolą wybrać, które działania adaptacyjne są najbardziej korzystne dla miasta, w szczególności dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Przewidziany jest szeroki udział społeczeństwa w opracowywaniu MPA, by zduńskowolanie mogli poznać rozwiązania i je zaakceptować.

Głównym celem projektu jest ocena tego, jak Zduńska Wola jest podatna na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i zaplanowanie działań, jakie pomogą uniknąć zagrożeń.

Całkowity koszt projektu to 128.400 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  to 102.347,64 zł. Wysokość wkładu własnego to 26.052,36 zł.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: