Urząd Gminy informuje, że rozpoczął aktualizację numerów porządkowych nieruchomości na terenie miejscowości Gajewniki i Gajewniki-Kolonia poprzez wprowadzenie nazw ulic.

Obserwuj nas:

Zmiana numeracji budynków i wprowadzenie nazw ulic ma celu uporządkowanie przestrzeni oraz ułatwienie działania wszelkim służbom oraz mieszkańcom.

Powyższe działanie jest zgodne z wymogami obowiązującego od 31 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368).

Na zebraniu wiejskim zostanie przedstawiona propozycja nazw ulic wraz z ich przebiegiem. Podczas zebrania mieszkańcy będą mieli możliwość wniesienia uwag do proponowanych nazw ulic i ich przebiegu. Należy podkreślić, iż nadanie nazwy drodze prywatnej może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody jej wszystkich właścicieli.

Jednym z etapów będzie przeprowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną. Przeprowadzenie konsultacji jest niezbędne do podjęcia uchwały.

W dalszej kolejności Rada Gminy podejmie uchwałę o wprowadzeniu nazw ulic.

Po wejściu w życie uchwały nastąpi wysłanie zawiadomień do mieszkańców o zmianie adresu oraz oznakowanie nowych ulic.

Po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gajewniki i Gajewniki-Kolonia każdy mieszkaniec na swój wniosek, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu, dokonuje zmian dokumentów, tj. dowodu osobistego i dokumentów rejestracyjnych samochodów. Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. W obecnie wydawanych dowodach osobistych nie ma podanego adresu zamieszkania. Nie ma zatem konieczności jego wymiany przed upływem terminu jego ważności. Od 4 marca 2019 r. nie ma także konieczności wymiany prawa jazdy z powodu zmiany adresu. Wprowadzenie nazw ulic nie wpływa też na konieczność wymiany paszportów. Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z nazwą ulicy i numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić  w widocznym miejscu. Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic poniosą również koszty zmiany pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam, zmian adresowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w księgach wieczystych właściciele nieruchomości również dokonują we własnym zakresie i na własny koszt.

Gmina nie może rekompensować tych kosztów.

W związku z powyższym przedsięwzięciem planowane jest zebranie wiejskie w dniu 5 lipca 2023 r., w świetlicy wiejskiej we wsi Gajewniki o godzinie 17.00, na które Urząd zaprasza wszystkich zainteresowanych.