Od 1 lutego w województwie łódzkim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2024. Mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego powinni stawić się przed komisją od 11 do 28 marca.

Obserwuj nas:

Kwalifikacja wojskowa ma na celu zarejestrowanie danych w ewidencji wojskowej. Oceniane będą zdolności fizyczne i psychiczne tych, którzy są zobowiązani do stawienia się na kwalifikację wojskową, a także tych, którzy ochotniczo zgłosili się do służby wojskowej po ukończeniu 18 roku życia. Zobowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu są mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.

W 2024 roku kwalifikacji wojskowej z terenu Zduńskiej Woli podlega 207 mężczyzn oraz 11 kobiet.

W powiecie zduńskowolskim termin kwalifikacji wojskowej został ustalony w dniach 11-28 marca:
– 11-26 marca 2024r. w godzinach 8-14,
– 27-28 marca 2024 r. w godzinach 8-11.

W Zduńskiej Woli komisja będzie pracować w lokalu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15.

Przed komisją kwalifikacyjną powinni stawić się mężczyźni urodzeni w 2005 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawić powinny się także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

To samo dotyczy osób, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę  wymaganą do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Komisja kwalifikacyjna przyjmie także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Obserwuj nas: