Jej celem jest uświadamianie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale także prawnie zabronione.

Obserwuj nas:

1 marca 2024 roku zainaugurowano w Warszawie ogólnopolską kampanię „Stop pożarom traw”. Problem nasila się co roku na przełomie zimy i wiosny. Strażacy próbują więc apelować o zaprzestanie niebezpiecznych działań.

Pożary traw to bardzo ważny temat. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, bowiem okres wypalania traw już się zaczął. Co roku mówimy o tym, jak szkodliwe jest wypalanie traw dla społeczeństwa, zwierząt i środowiska. Na pewno nie sprzyja użyźnianiu gleby, jak panuje o tym powszechnie przekonanie. Wypalanie traw degraduje glebę, a co najważniejsze stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W 2023 roku w pożarach tych odnotowano niestety 3 ofiary śmiertelne, a 36 osób zostało rannych.
Za pośrednictwem tej kampanii społecznej, chciałbym zaapelować do społeczeństwa – proszę nie wypalać traw, to niebezpieczne dla zdrowia i życia!

zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica

W 2023 roku w Polsce strażacy interweniowali 20 904 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie województwa łódzkiego 1 319. Trzy osoby zginęły w związku z takimi pożarami, a 36 zostało rannych. Łączne straty wyceniono na prawie 70 milionów złotych. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Na terenie naszego powiatu doszło do 22 takich pożarów, na szczęście obyło się bez ofiar i poszkodowanych. Każde takie zdarzenie niesie jednak ze sobą ryzyko, że ta liczba może ulec zmianie.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem mylne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje rów­nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Są konsekwencje prawne

Art. 130a. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
pkt. 1. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.

Art. 30. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
pkt. 3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
– rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
– korzystania z otwartego płomienia,
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
pkt. 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1) pożaru,
2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,
4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Strażacy apelują o niewypalanie traw

Każda interwencja to nie tylko poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: