Mieszkańcy do 15 września mogą uczestniczyć w konsultacjach dotyczących strategii rozwoju miasta na kolejne lata. To dokument, jaki wskazuje najważniejsze cele i planuje jak je osiągnąć.

Obserwuj nas:

Do piątku, 15 września, trwają jeszcze konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+”. To czas dla mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy mogą zapoznać się z dokumentem i zgłosić uwagi na jego temat. 11 września mogli to zrobić osobiście podczas spotkania w Ratuszu.

Projekt strategii przedstawia wizję rozwoju Zduńskiej Woli i wytycza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania samorządu w kolejnych latach. Do przygotowanego projektu strategii mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie, wypełniając formularz papierowy i elektroniczny.  Tu można zapoznać się projektem „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+”.

Uwagi można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12. Czynna jest w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Można także zgłosić się do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 5-7 w poniedziałki w godzinach 13 – 16 oraz w czwartki w godzinach 7.30 – 11.30.

Można także użyć formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola: https://zdunskawola.pl/o-miescie/strategie-miejskie/zdunska-wola-2028/.
Formularz można wypełnić bezpośrednio na stronie lub przesłać pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: strategia@zdunskawola.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2023 r. do godziny 15:30.

Miasto stawia sobie wyzwania

Zadaniem samorządu jest by Zduńska Wola była miastem wygodnym dla mieszkańców, ale także przedsiębiorczym. Nie w znaczeniu ośrodka przemysłowego, ale raczej jako miejsca, które pomaga w rozwoju samej społeczności i napędza jej działania.  Nadrzędnym celem strategii powinna być poprawa jakości życia mieszkańców i jednocześnie dynamizacja procesów rozwoju, z zachowaniem równowagi w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. To trudne do wykonania połączenie celów rozpisano na elementy, jakie samorząd ma wprowadzać w życie w następnym dziesięcioleciu.

„Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” to dokument, który szeroko opisuje cele, jakie w kolejnych latach będą miały do zrealizowania władze samorządowe przy udziale mieszkańców. Obejmuje działania, jakie należy podjąć w podstawowych obszarach rozwojowych, jakimi są środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, a także kapitał ludzki i sytuacja demograficzna oraz kapitał społeczny, jak również gospodarka, jej innowacyjność i konkurencyjność.

Wizja miasta, jaka wyłania się po wdrożeniu strategii, to miejsce jakie oferuje dogodne, atrakcyjne warunki do zamieszkania, pracy i rekreacji. Spowodować to ma dobre zagospodarowanie przestrzenne, powstanie nowoczesnej infrastruktury oraz utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Miasto ma być także przygotowane na zmiany klimatyczne. Twórcy strategii widzą Zduńską Wolę zieloną, wykorzystującą odnawialne źródła energii oraz inne nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.

Przede wszystkim Zduńska Wola ma być przyjazna dla mieszkańców. Chodzi o to, by była dobrym miejscem do życia i uwzględniała zmieniającą się strukturę wiekową mieszkańców.

Nowa strategia ma dopomóc w zrównoważonym i trwałym rozwoju Zduńskiej Woli. A opierać się będzie między innymi na silnych podstawach gospodarczych. Miasto ma być otwarte i mieć przygotowaną infrastrukturę na wyzwania reindustrializacji, czyli zmian w charakterze i rodzaju gospodarki Polski i Europy.

Te cele miasto ma osiągnąć między innymi poprzez wprowadzenie nowego układu komunikacyjnego i wybudowanie południowej obwodnicy. To ma zaktywizować osiedle Karsznice. Pomoże także otworzyć kolejne tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz pod inwestycje.

Miasto, jakie ma być i komu ma służyć?

W strategii na kolejne lata pojawia się kilka hasłowych celów, jakim sprostać ma Zduńska Wola w przyszłości. To określenie w skrócie pomysłów na rozwój. I tak Zduńska Wola jako „miasto dziecka” oznacza, że sprzyjać ma wychowaniu najmłodszych dając jednocześnie rodzicom i dziadkom pole do aktywności.  Miasto ma być „wygodne”, czyli tak właśnie przestrzennie zorganizowane.

Hasło „miasto aktywne” mówi natomiast o tym, jak Zduńska Wola ma pomagać mieszkańcom żyć zdrowo oraz jak wspomagać poczucie lokalnej tożsamości zduńskowolan i jak pobudzić ich do działania. Z kolei „miasto przedsiębiorcze” odwołuje się do odważnego sięgania do nowoczesnych rozwiązań i w związku z tym podejmowanie ryzyka.

Według projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” samorząd ma zadbać o spełnienie tych celów. A środki, jakimi ma się posłużyć to między innymi  poprawa zarówno jakości przestrzeni publicznej, jak i funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego miasta. Jest też tu miejsce na unowocześnienie systemu zaopatrzenia miasta w ciepło i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Strategia przewiduje także rozwój  tak zwanej infrastruktury technicznej: wodociągów i kanalizacji, sieci cieplnych. Nie zapomniano również  o poprawa standardu w komunalnych zasobach mieszkaniowych.

Wygodne i przyjazne dla mieszkańców miasto, to także lepsza sieć komunikacyjna i dobrze działający układ drogowy. Służyć temu ma poprawa jakości usług w komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz w strefie podmiejskiej, ale także rozwój infrastruktury dla samochodów elektrycznych.

Zduńskowolanie dzięki strategii mają odczuć, że mają wsparcie w wychowaniu dzieci, a także stworzone warunki do uprawiania sportu czy udziału w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Mieszkańcy mają także mieć wpływ na decyzje o rozwoju miasta. I co równie ważne, miasto ma sprzyjać  lokalnym przedsiębiorcom. Jednym z celów jest także stworzenie przyjaznej administracji publicznej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: