Urząd Miasta Zduńska Wola planuje w przyszłym roku wprowadzenie tzw. Uchwały Krajobrazowej. Chce w ten sposób przypieczętować zmiany wizualne, jakie wdrażane są od lat w naszym mieście.

Obserwuj nas:

Na swoim profilu facebookowym zastępca prezydenta miasta, Paweł Szewczyk, poinformował o planach wprowadzenia uchwały krajobrazowej, czyli dokumentu regulującego zasady i warunki sytuowania i projektowania tablic oraz urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, czy… ogrodzeń. W ten sposób włodarze chcą włączyć Zduńską Wolę do grona ponad siedemdziesięciu gmin w Polsce, które taki dokument i regulacje wprowadziły.

Obecny do dnia dzisiejszego brak zasad dotyczących umieszczania w naszej przestrzeni publicznej reklam, szyldów, banerów, małej architektury czy ogrodzeń skutkuje w wielu miejscach naszego miasta zjawiskiem oszpecania i chaosu reklamowego, które niekorzystnie wpływają na miejski krajobraz. Nośniki reklamowe są coraz większe i agresywniejsze, co negatywnie wpływa na wspólną przestrzeń i jest przyczyną postępującej degradacji naszego krajobrazu.

Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola

Powstawanie projektu uchwały poprzedzone zostały długimi przygotowaniami, analizami typów i ilości reklam w mieście. Po wakacjach, projektowane zapisy Uchwały mają być poddane konsultacjom z mieszkańcami. Jeszcze w tym roku Uchwała ma trafić na sesję Rady Miasta.

Miasto podzielone na strefy, dla każdej inny plan

W obecnej wersji, teren miasta ma zostać podzielony na trzy obszary:  

– centrum i fragment osiedla Karsznice
– zurbanizowany 
– działalności gospodarczej 

Odpowiednie zakazy i dopuszczalne powierzchnie szyldów miałyby obowiązywać od dnia wejścia w życie uchwały, tj. od 2024r. W obszarze centrum natomiast, w kwestii likwidacji ogrodzeń z prefabrykowanych betonowych przęseł czy tworzyw sztucznych, planowany jest okres na dostosowanie się, jednak nie dłuższy niż trzy lata.

Urząd zaznacza też, że chciałby zacząć zmiany w przestrzeni miejskiej od samego siebie, czyli od budynków zarządzanych przez TBS.

Uchwała Krajobrazowa obowiązuje w Łodzi od 2016 roku. Albo nie.

Łódź jest pierwszym miastem wojewódzkim, które uchwaliło kodeks reklamowy. Ponieważ w Zduńskiej Woli często możemy odnotować wzorowanie się na Łodzi, warto przyjrzeć się mu podwójnie.

Marcin Maszewski, w artykule dla portalu jetline.pl (pełny tekst do przeczytania tutaj), przedstawił sytuację naszego wojewódzkiego miasta pod kątem tytułowej uchwały. Artykuł aktualizowany w marcu 2023, więc możemy być na bieżąco.

Od 2016 roku obowiązują tam poniższe, podstawowe postanowienia:

strefy – 3;
maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
reklama na elewacji podczas remontów – maksymalnie 30% powierzchni, pozostałą część musi stanowić odtworzenie elewacji, reklama może być eksponowana nie dłużej niż przez 8 miesięcy;
reklama na elewacji – tylko w II strefie na ścianach szczytowych, nie więcej niż na 25% elewacji;
szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, przeznaczenia obiektu, jego wysokości, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
zakazy – umieszczanie reklam na banerach, reklam wolnostojących bez stałego zamocowania w gruncie oraz reklamy mobilnej;
reklama cyfrowa – mocno ograniczona;
murale – zakazane;
okresy dostosowania – od 3 do 5 lat w zależności od strefy;
warunki dostosowania – nieokreślone;
prawa nabyte – nieuwzględnione;

Nie tak łatwo, jak może się wydawać

Na podstawie przekroczeń upoważnień ustawowych i innych, dodatkowych błędów, w 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród zarzutów, najistotniejszym merytorycznie okazał się ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały oraz że na nowo reguluje kwestie uregulowane w ustawie o drogach publicznych.

Łódź złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Po dwóch latach ten rozpatrzył skargę i odesłał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. W 2020r. WSA zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny kwestii zgodności ustawy z Konstytucją.

Mimo wszystko Łódź nie nakłada kar na właścicieli nośników reklamowych. Już w  2018r. uchwalono uchwałę intencyjną w sprawie opracowania nowego kodeksu reklamowego. Obecnie obowiązująca uchwała ma zostać uchylona, a w jej miejsce zostanie ustanowione nowe prawo dotyczące reklam.

W maju 2019 r. odbyły się konsultacje dotyczące założeń nowego projektu. Aktualnie dokument jest w trakcie konsultowania wewnątrz urzędu. Projekt ma zostać udostępniony publicznie dopiero na etapie wyłożenia, terminu wyłożenia można się spodziewać podobno nawet w tym roku. Na dziś nie ma decyzji o wprowadzaniu uchwały o opłatach reklamowych.

Sytuacja w Łodzi jest specyficzna: uchwała obowiązuje, ale nikt nie egzekwuje jej przepisów (i taki stan będzie się utrzymywał przynajmniej do czasu wydania decyzji przez Trybunał Konstytucyjny), a prace nad nową uchwałą przez 5 lat posunęły się do przodu niewiele. Tym niemniej można w Łodzi zaobserwować spadek liczby reklam, a nowe inwestycje często dostosowuje się do zapisów uchwały.

Marcin Maszewski, jetline.pl

Uchwała potrzebna, ale to niełatwa droga do celu

Jaka więc będzie przyszłość Uchwały Krajobrazowej w Zduńskiej Woli? Ciężko stwierdzić jednoznacznie. O ile krajobraz miejski, bez dwóch zdań, wymaga uporządkowania, o tyle wiele zależy od zarówno przygotowania Urzędu Miasta, jak i Urzędu Wojewódzkiego – który może zablokować uchwałę.

Jest to też ciekawy i bardzo ważny impuls ze strony Urzędu Miasta, który w przyszłości może przełożyć się na nie tylko porządki w przestrzeni miejskiej, ale także na odpowiednią edukację mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie dobrych praktyk reklamowych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: