W VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych samorządy naszego powiatu otrzymały spory zastrzyk funduszy na swoje planowane inwestycje.

Obserwuj nas:

Program Inwestycji Strategicznych

Ósma edycja naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trwała do 16 sierpnia 2023 r. Samorządy mogły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł, jeden do 8 mln zł i jeden do 30 mln zł wartości. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania jest obligatoryjny.

Samorządy ubiegały się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w wysokości do 95 proc. wartości inwestycji między innymi gdy chodzi o budowę lub modernizację infrastruktury drogowej, czy budowę  infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Natomiast dofinansowanie w wysokości 90 proc. wartości zadania możliwe jest w przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej.

Wnioski są weryfikowane pod względem prawidłowości formalnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oceny wniosków dokonuje Komisja do spraw wsparcia Programu, która przekazuje swoją rekomendację do decyzji Prezesowi Rady Ministrów. Po decyzji Prezesa Rady Ministrów, Bank Gospodarstwa Krajowego wydaje promesę wstępną, która umożliwia rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.

Deptak na Placu Wolności i pomost nad Kępiną

W kierunku Urzędu Miasta popłyną środki na projekt „Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli”. Przyznane dofinansowanie to 7.600.000 zł. Wkład własny to 5 procent wartości zadania ustalony na 400 tysięcy złotych.

Dzięki przebudowie plac Wolności ma stać się miejscem rekreacji, a nie ruchu tranzytowego. Najważniejsze elementy tego projektu, to zamknięcie dla ruchu pojazdów południowej części pl. Wolności (wraz z budową deptaka) i wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Łaskiej i Kościelnej oraz ulic Juliusza i pl. Wolności. Więcej o projekcie przeczytacie we wcześniejszym materiale tutaj.

Miasto Zduńska Wola ma w tym rozdaniu obiecane także pieniądze na projekt „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli”. Dotacja ma wynieść 1.999.900 zł. Całość inwestycji ma kosztować około 2,2 mln zł. Wkład własny będzie stanowił 10 procent, czyli 222 tysięcy złotych.

Chodzi o budowę pomostu wielofunkcyjnego z platformą pływającą i slipem oraz utwardzeniem terenu na dojściu do tych urządzeń wodnych. Dodatkowo w ramach projektu miałby zostać zbudowany parking od ul. Paprockiej. Przewidziano że powstaną tam miejsca postojowe na 60 samochodów, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Parking ma mieć powierzchnię około 1950 mkw. Powierzchnia parkingu zostanie wykonana z ekologicznej kostki betonowej, tworzącej nawierzchnię przepuszczalną. W ramach oświetlenia parkingu przewidzianych zostało 6 latarni. Na słupach zamontowane zostaną oprawy energooszczędne LED. O tym projekcie więcej możecie przeczytać w materiale tutaj.

Modernizacja zduńskowolskiego szpitala

Inwestycja ma polegać na wykonaniu modernizacji szpitala powiatowego w zakresie oddziałów: chirurgicznego z salą intensywnego nadzoru medycznego, opieki paliatywnej, rehabilitacji medycznej, wewnętrznego z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego i pododdziałem geriatrycznym, ginekologiczno-położniczego, dziecięco-noworodkowego. Modernizacja ma na celu zapewnienie godnych warunków opieki medycznej dla pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych – pacjentów pododdziału geriatrycznego.

Zakres przedsięwzięcia ma objąć między innymi: modernizację wind, budowę nowych ścianek działowych w salach chorych, powiększenie otworów drzwiowych i wymianę drzwi, wymianę posadzek, okładzin, sufitów, malowanie, modernizację sanitariatów, przebudowę instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, jak również zakup wyposażenia i urządzeń technologii medycznej. Pomieszczenia, sanitariaty i ciągi komunikacyjne zostaną wyposażone w urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania: oszacowano na 9 411 765,00 zł. Dofinansowanie pokryje 85 procent tej wartości, czyli 8 milionów złotych. Wkład własny to pozostałe 15 procent, 1 411 765,00 zł.

Oczyszczalnia dla Przatówka, fotowoltaika dla szkół

Inwestycja „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” obejmuje z kolei wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków obsługującej Dom Pomocy Społecznej w Przatówku – jednostki organizacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z urządzeniem do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych oraz separatorem tłuszczów. Oczyszczalnia będzie obsługiwać 300 RLM o maksymalnej przepustowości 45m3/d.

DPS w Przatówku jest placówką stałego pobytu dla 100 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. W DPS świadczone są całodobowo usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Wśród mieszkańców jest obecnie 19 osób poruszających się na wózkach, 10 poruszających się przy pomocy kul lub balkonika, 1 leżąca, 27 niesłyszących lub niedosłyszących, 39 niewidzących lub niedowidzących.

Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, okablowaniem na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego takich jak np. szkoły. Moc instalacji dostosowana będzie do dostępnej przestrzeni montażowej oraz rocznego zużycia energii. Instalacje będą spełniać wymogi określone w normach, przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej oraz zawarte  w wydanych warunkach przyłączenia.

Głównym celem działań jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko budynków użyteczności publicznej – zarówno w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jak i jakości powietrza. Działania mają również wymiar ekonomiczny – zakłada się zmniejszenie rachunków za energię elektryczną, dzięki jej produkcji z odnawialnych źródeł.

Wartość całego zadania to 2 105 264,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to w tym wypadku 2 000 000,00 zł, zatem na wkład własny władze powiatu muszą zabezpieczyć 5 procent wartości inwestycji, czyli 105 264,00 zł.

PSZOKi w Szadku i Zapolicach

W Zapolicach z rządowego programu zostanie wybudowany gminny PSZOK, natomiast w Szadku, ten istniejący, zostanie rozbudowany. Łącznie na te projekty oba samorządy otrzymają prawie 9,5 miliona złotych.

Dofinansowany zostanie także projekt „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Szadek” kwotą 4,74 miliona złotych a w Krobanowie kwotą 7,84 miliona złotych wsparta zostanie budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody.

Czy to już koniec inwestycji?

Wśród zgłoszonych do Polskiego Ładu projektów, nie na wszystkie udało się pozyskać fundusze. Nie oznacza to jednak, że samorządy rezygnują z ich realizacji. Część z nich zostanie zgłoszona do kolejnych edycji lub innych centralnych programów finansujących. Będziemy przyglądać się, ile nowych funduszy udało się naszym samorządom ściągnąć do naszego regionu oraz co z tych funduszy uda się jeszcze zrealizować.

Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź pozostałe wiadomości
Obserwuj nas także tutaj: